Supermocarstwo Europa

Supermocarstwo Europa

Unia Europejska nie może pomylić popularności z potęgą
Przed wojną z Irakiem Mary Robinson, eksprezydent Irlandii i była wysoka komisarz ONZ ds. praw człowieka, stwierdziła, że światowa opinia publiczna to „drugie supermocarstwo". Być może przeceniła jej wpływ na decyzję o inwazji na Irak, ale słusznie zauważyła, jak wielkie znaczenie ma jej głos dla uzasadnienia działań w światowej polityce.
Nawet w tych rejonach świata, gdzie obywatele nie mogą głosować w wolnych i uczciwych wyborach, rządy nieustannie prowadzą sondaże, by poznać pragnienia mieszkańców i z wyprzedzeniem odpowiednio reagować. Poznanie opinii publicznej może mieć wpływ na decyzje o wojnie lub zawarciu pokoju, a nawet na stanowiska, jakie państwa te zajmują podczas obrad takich instytucji, jak ONZ czy WTO.USA z Iranem
Kto skorzysta, a kto straci na narodzinach supermocarstwa? Która z obecnych wielkich potęg zawładnie wyobraźnią obywateli świata? Wyniki tegorocznej edycji sondażu „Voice of the People", największego badania opinii publicznej na świecie w 2007 r. z udziałem 57 tys. respondentów z 52 krajów, dowodzą, że najwięcej obywateli świata pragnęłoby wzrostu potęgi UE. Ponad jedna trzecia respondentów (35 proc.) stwierdziła, że pragnęłaby wzrostu potęgi unii, a tylko 20 proc. chciałoby zmniejszenia jej wpływów.
Zaledwie jedna czwarta badanych wyraziła przekonanie, że Indie i Afryka Południowa powinny wywierać większy wpływ na świat (odpowiednio 27 proc. i 26 proc.), a jeden na pięciu respondentów był przeciwnego zdania (odpowiednio 20 proc. i 18 proc.). Niemal co czwarty badany uznał, że większy wpływ na świat powinna mieć Brazylia (23 proc.), odmienne zdanie wyraziło 17 proc. respondentów. Rosja i Chiny budziły negatywne reakcje. Wzrostu potęgi tych państw pragnęłoby wprawdzie odpowiednio 23 proc. i 24 proc. respondentów, ale aż 29 proc. i 32 proc. badanych wyraziło przekonanie, że świat zyskałby, gdyby potęga tych mocarstw zmalała.
Uczestnicy sondażu najbardziej krytycznie wypowiadali się o wpływach Iranu i Stanów Zjednoczonych. 26 proc. badanych było zdania, że wzrost potęgi USA przyczyniłby się do poprawy sytuacji na świecie, ale przeciwny pogląd wyraziło aż 37 proc. W wypadku Iranu 39 proc. respondentów życzyłoby sobie zmniejszenia jego potęgi, a jedynie 14 proc. chciałoby, aby kraj ten wywierał większy wpływ na świat (ocenę każdej z ośmiu potęg wystawiono na podstawie proporcji respondentów życzących sobie wzrostu lub spadku jej wpływów. Wyniki naniesiono na załączone mapy według schematu love/hate – miłość/nienawiść). Okazuje się, że jednobiegunowy świat nie budzi większych zachwytów. Ale i świat wielobiegunowy, jakiego pragnęliby mieszkańcy globu, jest bardziej złożony i nieprzewidywalny, niż niektórzy mogliby sądzić.

Nowa równowaga
Jak się wydaje, negatywne reakcje na Rosję, Chiny i Iran wynikają z tego, że kraje te uważa się nie tyle za coraz silniejsze mocarstwa gospodarcze lub polityczne, ile za potęgi zbrojne. Oznaczałoby to, że o nowym ładzie świata nie przesądzi zwykła równowaga hard power, określająca zdolność wykorzystania potęgi gospodarczej lub zbrojnej do wymuszania lub kupowania poparcia innych krajów, ale równowaga tego, co Joseph Nye nazwał soft power. To zdolność osiągania celów bardziej poprzez własną atrakcyjność niż przez przymus. Atrakcyjne mogą być ideały polityczne, kultura i prowadzona polityka.
Teorię tę zdaje się potwierdzać stosunkowo przychylne spojrzenie na „potęgi roślinożerne" – Afrykę Południową, Indie i Brazylię, których wzrost w wyobrażeniach respondentów z całego świata nie wiąże się z wykorzystaniem potęgi zbrojnej na skalę światową. Opinia publiczna nie pragnie zatem porządku światowego, w którym hegemonię Stanów Zjednoczonych zastąpiłaby po prostu rywalizacja innych potęg zbrojnych, takich jak Rosja i Chiny.
Na każdym kontynencie panuje inne nastawienie do mocarstw. Skrajne stanowiska zajęli respondenci z Afryki i Ameryki Łacińskiej. Większość Afrykanów życzyłaby sobie wzrostu wpływów wszystkich konkurujących z sobą ośrodków władzy – popiera się tam wzrost potęgi Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Chin. W Ameryce Łacińskiej natomiast większość respondentów jest w najlepszym razie sceptycznie, a często wrogo nastawiona do wzrostu wpływów mocarstw spoza tego regionu. Bardzo szczególnym przypadkiem jest Turcja. Ujawnia bowiem pragnienia mocarstwa, choć nie jest za takie uważana. Turecka opinia publiczna jest przeciwnikiem wpływów wszystkich rosnących w siłę mocarstw, a jednocześnie wyraźnie nie budzi jej entuzjazmu rola Stanów Zjednoczonych jako światowego mocarstwa. Turcy są ponadto zdecydowanie przeciwni temu, aby przywódcami światowej społeczności były Stany Zjednoczone lub Unia Europejska.

Niewidzialna potęga
Spośród czterech wielkich potęg Unia Europejska (pozostałe to Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja) jest jedyną, której wzrostu nikt nie chce równoważyć. Jest rzeczą uderzającą, że kontynent mający drugi po Stanach Zjednoczonych budżet wojskowy na świecie oraz najliczebniejsze siły zbrojne postrzega się jako siłę dążącą do dobra. Oznaczałoby to, że starania polityków Unii Europejskiej o większe uwidocznienie potęgi UE mogą być błędne. Fakt, że wojska krajów unii nie służą pod sztandarem europejskim, lecz pod sztandarami NATO albo poszczególnych państw, przypuszczalnie wpływa na to, że unia wydaje się mniej groźna. Innymi słowy, rozdrobnienie potęgi europejskiej między 27 krajów członkowskich powoduje, że na arenie światowej sprawia ona wrażenie mocarstwa stealth, „niewidzialnego" czy „ukrytego". Równie znaczące jest to, że wzrost potęgi UE popiera wiele byłych kolonii europejskich, co dowodzi, iż maleje znaczenie kolonialnego brzemienia państw członkowskich unii. Co więcej, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, Unia Europejska zyskuje wysokie oceny sąsiadów. Jednocześnie ujawniają się dwie niepokojące dla niej tendencje. Po pierwsze, sondaż sugeruje, że soft power Unii Europejskiej ma ścisły związek z perspektywami rozszerzenia strefy europejskiego sąsiedztwa. Można z dużą pewnością zakładać, że silny wzrost atrakcyjności Rosji dla mieszkańców niektórych krajów byłego bloku wschodniego oraz byłych republik Związku Sowieckiego (szczególnie widać to na Ukrainie) ma związek ze ślamazarnym prowadzeniem procesu rozszerzenia UE, co negatywnie wpływa na opinię o unii w sąsiadujących z nią krajach europejskich. Po drugie, okazuje się, że wpływy Unii Europejskiej budzą rosnącą niechęć w rejonach, gdzie federacja działa jak mocarstwo quasi-kolonialne (na przykład w Bośni). Staje się przez to jasne, że w wypadku Bałkanów unia musi podjąć decyzję: albo będzie kontynuować proces rozszerzenia i normalizować stosunki z tymi państwami, albo – zachowując się jak potęga imperialna – budzić coraz większą wrogość.

Czy Zachód jeszcze istnieje?
Czy UE skorzystała na załamaniu się amerykańskiej soft power po wojnie w Iraku? Czy przestała być tylko sojusznikiem USA i stała się alternatywną światową potęgą? Wyniki sondażu ujawniają, że przynajmniej w Europie – zarówno zachodniej, jak i wschodniej – podkreślanie przez unię znaczenia multilateralizmu i rządów prawa oraz niechęci do polityki siły sprawiają, że UE jest postrzegana jako rozwiązanie alternatywne dla jednostronnej polityki Stanów Zjednoczonych. W innych rejonach globu Unię Europejską i Stany Zjednoczone uważa się jednak raczej za bliźnięta niż za rozwiązania alternatywne. W ostatnich latach debaty poświęcone polityce zagranicznej koncentrowały się na pytaniu, co zrobić z „jednobiegunowością" USA. Ostatni sondaż ujawnia jednak rzecz uderzającą. W wielu rejonach świata stawiane jest odmienne pytanie: jak USA mogą zrównoważyć rozwój nowych światowych potęg? Duża część opinii publicznej pragnie zwiększenia ich wpływów w Azji. Jest również znamienne, że podczas gdy amerykańska opinia publiczna wykazuje negatywne nastawienie do wzrostu potęgi Rosji, Rosjanie znacznie przychylniej postrzegają wzrost USA. Wyniki sondażu ujawniają więc, że świat wielobiegunowy może prowadzić do odrodzenia soft power USA. Niekoniecznie będzie to wzorzec dla świata, ale raczej sposób na przeciwstawienie się potędze nowych regionalnych supermocarstw.

Paradoks siły
Wyniki sondażu „Voice of the People" ukazują świat, który ani nie jest jednobiegunowy, ani nie pragnie powrotu do polityki siły. To świat, który zdaje się gorąco pragnąć wzrostu znaczenia europejskiego przywództwa. Jednakże wśród tych pozytywnych ocen pojawiają się też sygnały ostrzegawcze. Paradoks potęgi UE polega na tym, że jej siła w pewnym stopniu może być skutkiem przekonania, iż unia jest słaba. To, że nikt nie uważa za konieczne równoważyć unii, może się brać z przekonania, że jest nieprawdopodobne, aby wspólnota potrafiła się zdobyć na działania angażujące wszystkie państwa członkowskie. Upadek soft power unii w byłych republikach radzieckich, Turcji i na Bałkanach dowodzi, że „miękkość" polityki w dłuższej perspektywie może budzić sympatię, ale niekoniecznie poważanie. Wprawdzie akceptacja działań przez opinię publiczną odgrywa coraz większą rolę w polityce światowej, ale unia nie może popełnić błędu polegającego na myleniu popularności z potęgą.

Tekst ukazał się w niezależnym portalu Opendemocracy.net


Okładka tygodnika WPROST: 51/52/2007
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • bartekrichert@gmail.com IP
  UE to już światowa potęga
  POtrzeba ok 20 lat aby europa stała się lepsza niż USA

  Spis treści tygodnika Wprost nr 51/52/2007 (1304)

  • Na stronie - List otwarty do psychiatry 16 gru 2007, 22:00 Polityczno-emocjonalny kicz staje się dominującym sposobem bycia 3
  • Skaner 16 gru 2007, 22:00 8
  • Sukcesy i klęski roku 2007 16 gru 2007, 22:00 Donald Tusk jest największym wygranym, a Jarosław Kaczyński największym przegranym 2007 r. – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Pentor na zlecenie „Wprost”. 8
  • Poseł PO zamyka IPN dla dziennikarzy 16 gru 2007, 22:00 Lustracja 8
  • Pitera: Kamiński złamał prawo 16 gru 2007, 22:00 Raport 8
  • Rządzenie nie szkodzi Tuskowi 16 gru 2007, 22:00 Partie 9
  • Nowe trunki prałata Jankowskiego 16 gru 2007, 22:00 Alkohole 9
  • Dossier 16 gru 2007, 22:00 Jest pan dziobakiem polskiej sceny politycznej. Pan bez przerwy dziobie i żeby panu ten dziób nie odpadł od dziobaniaMichał Kamiński o krytykującym PiS Stefanie Niesiołowskim w programie „Kawa na ławę" w TVN 24Głosowali, jak... 10
  • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Prowadzę akcję promocji kolęd 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Tadeuszem Cymańskim, posłem PiS 10
  • Ludzie 16 gru 2007, 22:00 Kraczkowski odlatuje Poseł PiS Maks Kraczkowski z powodu braku Samoobrony i LPR w nowym Sejmie najwyraźniej cierpi na deficyt adrenaliny i zamierza uzupełniać ją w chmurach. Jak dowiedział się „Wprost", poseł zdaje niebawem... 11
  • Zabaw się z gwiazdą! 16 gru 2007, 22:00 Sylwester 11
  • Coraz bardziej wierzymy 16 gru 2007, 22:00 Wyznania 12
  • Kaczmarek poświadczył nieprawdę? 16 gru 2007, 22:00 Śledztwo 12
  • Schumacher taksówkarzem 16 gru 2007, 22:00 Niemcy 14
  • Szachy z prezerwatywą 16 gru 2007, 22:00 Reklama 14
  • Płód anorektyczny 16 gru 2007, 22:00 Choroby 14
  • Sawka czatuje 16 gru 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
  • Poczta 16 gru 2007, 22:00 Jubileuszowy kalendarz „Wprost"Doczęści egzemplarzy naszego jubileuszowego kalendarza z ilustracjami Rafała Olbińskiego, który dołączyliśmy do poprzedniego wydania „Wprost", wkradł się chochlik drukarski. Błędnie... 16
  • Playback 16 gru 2007, 22:00 Premier Polski Donald Tusk i kanclerz Niemiec Angela MerkelFot. R. Gardziński/Fotorzepa 16
  • Wprost przeciwnie - Jak dobrze mieć sąsiada 16 gru 2007, 22:00 Jedyną nadzieją Polski na dobrosąsiedztwo jest zagrożenie z kosmosu 18
  • Fotoplastykon 16 gru 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 20
  • Alfabet koalicji 16 gru 2007, 22:00 Beger taśmy – co rok muszą być jakieś. Na tegorocznych Pierwsza Dama Wolnego Słowa kupuje podpisy pod listami poparcia dla Samoobrony, używając przy tym brzydkiego słowa na k. Powiedziała: koalicja. Podobno w przyszłym roku... 22
  • Alfabet opozycji 16 gru 2007, 22:00 Alkohol – substancja, z którą nie ma problemu Aleksander Kwaśniewski. Po jego występach na Ukrainie i w Szczecinie moglibyśmy sądzić co innego, ale na szczęście sprawę wyjaśniła Aleksandra Kwaśniewska w programie „Dzień... 24
  • Wydarzenia Polska 16 gru 2007, 22:00 Styczeń – marzec Grzech arcybiskupaPod wpływem zarzutów o współpracę z SB abp Stanisław Wielgus zrezygnował z funkcji metropolity warszawskiego. Następcą został abp Kazimierz Nycz.Luty Szafa MacierewiczaPrezydent Lech Kaczyński... 26
  • Wydarzenia Świat 16 gru 2007, 22:00 Styczeń Adopcja europejska Bułgaria i Rumunia zostały członkami Unii Europejskiej, zwiększając liczbę państw UE do 27.Luty Szantaż kremlaPrezydent Rosji skrytykował w Monachium amerykańskie plany rozmieszczenia w Europie tarczy... 28
  • Gra w Kaczyńskiego 16 gru 2007, 22:00 Pięć politycznych środowisk toczy bój o zaufanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości 30
  • Płaczki polityczne 16 gru 2007, 22:00 Media korzystają z zawodowych żałobników, ale politycy, którzy dają się w taką rolę wpisać, źle na tym wychodzą 34
  • Nowe zamknięcie 16 gru 2007, 22:00 Premier Tusk pokazał w Berlinie, że nie ma pojęcia, jak otworzyć „nowy rozdział” w stosunkach z Niemcami 36
  • Taśmy Krauzego 16 gru 2007, 22:00 Ryszard Krauze załatwiał z Andrzejem Lepperem obsadę stanowisk – wynika z podsłuchów, którymi dysponuje prokuratura 38
  • Damski napęd Tuska 16 gru 2007, 22:00 Gabinet Donalda Tuska to najbardziej sfeminizowany rząd w historii Polski 40
  • Nasza wielka stabilizacja 16 gru 2007, 22:00 Polski okręt od 1989 r. płynie jednym kursem i zapewne w najbliższej przyszłości tak pozostanie 48
  • Wdzięczni niewdzięcznicy 16 gru 2007, 22:00 Radek Sikorski powinien dziękować Annie Fotydze, a Donald Tusk – Jarosławowi Kaczyńskiemu 52
  • Wojna mitologiczna 16 gru 2007, 22:00 Sposób, w jaki reagujemy na nazwiska Michnik, Wałęsa czy Macierewicz, określa naszą polityczną tożsamość 54
  • Cnota lustracji 16 gru 2007, 22:00 O prawdę i słowo „przepraszam” toczy się spór w polskim społeczeństwie i polskim Kościele 58
  • Honor gangstera 16 gru 2007, 22:00 Polscy mafiosi nie przestrzegają zasad, które sami wymyślili 60
  • Ryba po polsku - Prezenta na święta 16 gru 2007, 22:00 Z okazji Bożego Narodzenia Liga Ateistów i Wolnomyślicieli wyda orędzie dla niewierzących. Astronomowie europejscy sprawdzą, czy pierwsza gwiazdka nie jest jednak pięcioramienna. Nowe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia ma dla Polaków miłą... 62
  • Giełda 16 gru 2007, 22:00 66
  • Szybcy 16 gru 2007, 22:00 Tempo rozwoju gospodarczego (w proc. PKB rocznie)Azerbejdżan imponujące tempo rozwoju zawdzięcza wzrostowi cen ropy. Wydobycie tego surowca stanowi 70 proc. produkcji kraju. Podobnie dzieje się w Gwinei Równikowej. Malediwy rozwijają się z... 66
  • Wielcy 16 gru 2007, 22:00 Produkt krajowy brutto na mieszkańca (w tys. USD)Luksemburg bogactwo zawdzięcza sektorowi bankowemu, Gwinea Równikowa – ropie naftowej, a Zjednoczone Emiraty Arabskie – i bankowości, i ropie. O ile jednak bogactwo Luksemburga i ZEA... 66
  • Turniej miast 16 gru 2007, 22:00 Najbogatsze metropolie świata według wielkości PKB (w mld USD)O jedną trzecią zmniejszy się do 2020 r. różnica między zamożnością dwóch najbogatszych dziś miast świata – Tokio i Nowego Jorku. Szósty obecnie Londyn wyprzedzi... 66
  • Demograficzny niewypał 16 gru 2007, 22:00 Liczba dzieci przypadających na kobietę 66
  • Pracowici 16 gru 2007, 22:00 Bezrobocie (w proc.)W kilku krajach, takich jak Monako czy Andora, bezrobocie nie istnieje. Ich mieszkańcy mogą znaleźć zatrudnienie po drugiej stronie ulicy – we Francji. Dużo gorzej mają mieszkańcy Nauru. Jeszcze ćwierć wieku temu... 66
  • Tani 16 gru 2007, 22:00 Inflacja (w proc.)Występująca w Vanuatu deflacja to wynik problemów tego kraju ze zbytem wyprodukowanych w nim towarów. Z kolei w Zimbabwe brak towarów na rynku spowodował, że inflacji nie da się wyliczyć, można ją jedynie oszacować na... 66
  • HOSSA 16 gru 2007, 22:00 Fiacik rokuProdukowany jedynie w Tychach nowy Fiat 500 został uznany za samochód roku 2007. Zainteresowanie następcą legendarnej „pięćsetki" produkowanej w latach 1957-1975 jest tak duże, że na zamówione auto trzeba czekać... 66
  • BESSA 16 gru 2007, 22:00 Domy w dółO 4,5 proc. spadły ceny domów w USA w trzecim kwartale 2007 roku, to największy spadek od 19 lat. Wcześniej zbankrutowało kilka instytucji udzielających pożyczek hipotecznych, a dziesiątki następnych zanotowały... 66
  • Duża bańka 16 gru 2007, 22:00 Jak długo pracują na milion dolarów 66
  • Polak w liczbach 16 gru 2007, 22:00 Na stu Polaków… 66
  • Mocni 16 gru 2007, 22:00 Największe gospodarki świata według globalnego PKB po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (w mld USD)Unia Europejska 130801. Stany Zjednoczone 130602. Chiny 102103. Japonia 42184. Indie 41645. Niemcy 26326. Wielka Brytania 19287. Francja... 66
  • Alfabet Hillary Clinton 16 gru 2007, 22:00 Co się dzieje, a co się dziać powinno w Ameryce i na świecie 70
  • Trylogia winiarska 16 gru 2007, 22:00 1. Mit w butelce, czyli jak francuscy winiarze walczą o życie 2. Rewolucja kalifornijska, czyli jak butelka wina za dwa dolary podbiła rynek 3. Winny napęd, czyli jak Chilijczycy stali się mistrzami w produkcji wina 78
  • Biedni bogacze 16 gru 2007, 22:00 Zmniejszanie się nierówności w globalnym podziale bogactwa to efekt niezwykłego wzrostu dochodów Chińczyków i Hindusów 84
  • Nasze drogie święta 16 gru 2007, 22:00 IV Indeks Krakusa „Wprost” 88
  • 2x2=4 Traktat o życzeniach 16 gru 2007, 22:00 Pobożne życzenia mają mało wspólnego z pobożnością, a dużo z nieznajomością realiów 91
  • Know-how 16 gru 2007, 22:00 92
  • Śpiew na wodzie 16 gru 2007, 22:00 Kolędnicy, pijcie dużo wody! – radzi prof. Joseph Spiegel, laryngolog z Thomas Jefferson University Hospital. Ta rada dotyczy zwłaszcza tych osób, które chcą śpiewać na zewnątrz. Suche i zimne powietrze wysusza gardło, nie pomaga... 92
  • Siła spisku 16 gru 2007, 22:00 Wirus HIV nie wydostał się z laboratorium, w którym pracowano nad nową bronią biologiczną. Za wypadkiem lady Diany nie kryją się tajne służby. Im usilniej jednak specjaliści o tym przekonują, tym więcej pojawia się zwolenników... 92
  • Demon Judasz 16 gru 2007, 22:00 Judasz był zaufanym uczniem Jezusa – przekonywał „National Geographic". Wywnioskowano to z odkrytego rok temu rękopisu „Ewangelii Judasza". Po ponownym przełożeniu dokumentu, okazuje się, że Judasz nie był... 92
  • Ptasia ludzka grypa 16 gru 2007, 22:00 Po śmierci z powodu ptasiej grypy 24-letniego Chińczyka chorobę tę wykryto u jego ojca. Czy wirus H5N1 zaczął się roznosić między ludźmi? Takie podejrzenia pojawiły się już wcześniej m.in. w Hongkongu i Wietnamie. WHO bada te... 92
  • Gitara samostrojka 16 gru 2007, 22:00 Gitara może się nastroić sama. Firma Gibson wyprodukowała gitary elektryczne, których struny w ciągu kilku sekund osiągają właściwy ton. Naciąg strun reguluje urządzenie sterowane przez komputer. Taki instrument przyda się nie tylko... 92
  • Choinka alzacka 16 gru 2007, 22:00 Tradycja przynoszenia choinek do domów i ozdabiania ich narodziła się w Alzacji w XVI wieku. Do Polski dotarła na przełomie XVIII i XIX. Choinka zastąpiła u nas podłaźniczkę – tradycyjną polską ozdobę świąteczną. Był to... 92
  • Człowiek z butli 16 gru 2007, 22:00 Naukowcy już wiedzą, jak ożywić dinozaury i wyhodować sztucznych ludzi 94
  • Kod umysłu 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z prof. Stevenem Pinkerem, psychologiem ewolucyjnym z Uniwersytetu Harvarda 100
  • Kosmici z amoniaku 16 gru 2007, 22:00 Na naszej planecie mogą się ukrywać organizmy przybyłe z innych rejonów Wszechświata 104
  • Spacerujące węgorze 16 gru 2007, 22:00 Niektóre ryby potrafią przeżyć bez wody nawet kilka miesięcy 108
  • Spisek na Bajkowego Króla 16 gru 2007, 22:00 Czy władca Bawarii Ludwik II został zamordowany? 110
  • Kryptonim „Watażka” 16 gru 2007, 22:00 Generał Władysław Anders był legendą z którą komuniści nie mogli dać sobie rady 114
  • Górna półka - Na tropie księdza 16 gru 2007, 22:00 Maciej UrbanowskiHistoryk literatury polskiej, krytyk literacki, współzałożyciel i redaktor dwumiesięcznika "Arcana"Licealista, pytany o „bohaterów w habitach", wymieni mnichów z „Monachomachii", ks. Robaka z... 118
  • Bez granic 16 gru 2007, 22:00 120
  • Rower dla Busha 16 gru 2007, 22:00 Politycy i głowy państw też mają święta. I też dostają prezenty. Ale co można ofiarować najpotężniejszemu człowiekowi na świecie? Prezenty dla George’a W. Busha nie są zbyt wyszukane i koncentrują się głównie wokół jego... 120
  • Prezenty George’a W. Busha 16 gru 2007, 22:00 Anders Fogh Rasmussen – premier Danii podarował biało-czerwony golf do jazdy na rowerze – na plecach widniał napis George W. Bush- Ferenc Gyurcsány – premier Węgier ofiarował buty do jazdy na rowerze marki Huszár- Nouri... 120
  • Wojny republikańskie 16 gru 2007, 22:00 Mitt Romney, mormon i kandydat na prezydenta USA, oskarżył swego republikańskiego rywala Michaela Huckabee o obrazę uczuć religijnych. Huckabee, baptysta, w czasie telewizyjnej debaty w stanie Iowa skrytykował mormonów za to, że wierzą,... 120
  • Różowa minister 16 gru 2007, 22:00 Rachida Dati, francuska minister sprawiedliwości, naraziła się prawnikom sesją zdjęciową dla magazynu „Paris Match". Dati wystąpiła w niej w różowej sukience Diora i wysokich szpilkach. Sesja zbiegła się w czasie z protestem... 120
  • Cytat tygodnia 16 gru 2007, 22:00 „Wyrażając gotowość kandydowania na prezydenta Rosji, zwracam się do niego z prośbą, aby wyraził wstępną zgodę na objęcie funkcji szefa rządu po wybraniu nowego prezydenta naszego kraju"Dmitrij Miedwiediew, pierwszy... 120
  • Supermocarstwo Europa 16 gru 2007, 22:00 Unia Europejska nie może pomylić popularności z potęgą 122
  • Wzloty i upadki 2007 16 gru 2007, 22:00 Sarkozy najwięcej zyskał, Bush najwięcej stracił 126
  • Wampiry Putina 16 gru 2007, 22:00 Władimir Putin obdarzył władzą głównie byłych pracowników "organów siłowych". 6 tysięcy "czekistów" zajęło wpływowe pozycje w państwie 132
  • Nowy niebezpieczny świat 16 gru 2007, 22:00 Realistyczny pokój można osiągnąć tylko siłą 136
  • Polska mnie interesuje 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Haraldem Schmidtem, telewizyjnym showmanem 140
  • Pasaż 16 gru 2007, 22:00 142
  • Amerykańskie polskie święta 16 gru 2007, 22:00 Polacy coraz bardziej upodabniają się do Amerykanów. Na Boże Narodzenie nie tylko ubierają choinkę, ale dekorują cały dom – wieszają girlandy, stroiki i zmieniają firanki na bardziej „gwiazdkowe". Zdarza się, że nawet... 142
  • Renifer stołowy 16 gru 2007, 22:00 Projektanci manufaktury Goebel wychodzą z założenia, że na świątecznym stole nie można postawić zwykłej solniczki. Ich propozycja to porcelanowa solniczka renifer ze złotym porożem. Naczynie może równie dobrze służyć jako... 142
  • Wigilia kompletna 16 gru 2007, 22:00 Projektanci marki Habitat stworzyli kompletną kolekcję gwiazdkową. Znajdziemy w niej wszystko, co potrzebne, by stworzyć w domu świąteczny nastrój: ozdoby choinkowe, świeczniki (np. czerwony Lab), stroik na drzwi Meribel, drzewka... 142
  • Bombka eksportowa 16 gru 2007, 22:00 Polskie bombki cieszą się ogromną popularnością na świecie. Zwłaszcza w USA, gdzie kupuje się je nie tylko z okazji Bożego Narodzenia. Fascynację polskimi bombkami łatwo zrozumieć, oglądając ofertę warszawskiego sklepu Bombkarnia.... 142
  • Na siano 16 gru 2007, 22:00 Pod obrusem musi być siano, ale jaki ma być sam obrus? Sklep internetowy Wdobrymstylu.pl proponuje na gwiazdkę obrusy Andropol z typowo bożonarodzeniowym wzorem. Zaprojektowali je młodzi polscy designerzy z grupy projektowej Ebba, którzy... 142
  • Gwiazdka z Versace 16 gru 2007, 22:00 Versace Christmas to świąteczna kolekcja porcelany, ozdobiona wzorem zaprojektowanym przez twórcę słynnego domu mody, nieżyjącego już Gianniego Versace. Złoto-karminowe naczynia powinny ucieszyć fanów marki, a są wśród nich takie... 142
  • Zgoda klas 16 gru 2007, 22:00 Maciej Popowicz, twórca portalu nasza-klasa.pl, otrzymał tytuł Człowieka Roku polskiego internetu 2007. Ta pierwsza jego inwestycja biznesowa wymagała zaledwie 200 zł 146
  • Laser 16 gru 2007, 22:00 150
  • Krótko po Wolsku - Małżeństwo humanistyczne 16 gru 2007, 22:00 Liczne media w entuzjastycznym tonie doniosły o pierwszym w Polsce małżeństwie humanistycznym. Zrazu podejrzewałem literówkę i przestraszyłem się, że być może pani prezydent Warszawy pobłogosławiła małżeństwo... 150
  • 25 lat pędzlem Olbińskiego 16 gru 2007, 22:00 Kalendarz „Wprost"Koniec komunizmu, inwazja telefonów komórkowych, powstanie tanich linii lotniczych, wynalezienie viagry. To tylko kilka z najważniejszych przemian politycznych i cywilizacyjnych minionego ćwierćwiecza, którymi... 150
  • Cytroneta na plaży 16 gru 2007, 22:00 FotografiaNajpierw był Zbigniew Kosycarz, niestrudzony kronikarz życia na Pomorzu. Kontynuatorem pracy nieżyjącego już ojca jest uznany fotograf Maciej Kosycarz. Kiedy w zeszłym roku odbyła się prezentacja pierwszej części albumu... 150
  • Dziesiątka na piątkę 16 gru 2007, 22:00 Najważniejsze wydarzenia kulturalne roku 2007 154
  • Nie kręcę współczesnych historii 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Angiem Lee, zdobywcą Oscarów za filmy „Przyczajony tygrys, ukryty smok” i „Tajemnica Brokeback Mountain” 160
  • Świąteczny kanał 16 gru 2007, 22:00 Dlaczego Polacy tak lubią oglądać telewizję w Boże Narodzenie 162
  • Kalendarz Sawki 16 gru 2007, 22:00 164
  • Wencel gordyjski - Dzień króliczka 16 gru 2007, 22:00 Zwierzęta są przerażone akcją „Lepiej nago niż w futrze” 166
  • Ueorgan Cudów - Kolęda obywatelska w wykonaniu grupy kolędniczej w składzie: ob. Klawe i ob. Paulukiewicz 16 gru 2007, 22:00 Dzisiaj w Warszawie, dzisiaj w Warszawie Wesoła nowina Że Tusk z Schetyną, że Tusk z Schetyną Rządzić rozpoczyna PO nadchodzi - nas oswobodzi Media w to grają, chórem witają Elity śpiewają, niektórzy klękają Cuda, cuda ogłaszają 168
  • Skibą w mur - Ostatnia nadzieja satyry 16 gru 2007, 22:00 Rzadko się zdarza, by żona tak znanego polityka zrobiła sobie z niego kotylion na kapeluszu 170

  ZKDP - Nakład kontrolowany