Maszyna krachu

Maszyna krachu

Akcja ratunkowa światowych finansów nie powiedzie się bez udziału azjatyckich potęg
CO by było, gdyby od początku rządy i banki centralne wszystkich krajów powiedziały bankom i funduszom, że nie uzyskają żadnej pomocy? Czy dzisiaj indeksy giełdowe byłby niżej czy wyżej, gdyby od początku pozostawiono sprawy „niewidzialnej ręce rynku"? Takie pytania zadaje dziś Jim Rogers, legendarny amerykański inwestor, który w 1970 r. wspólnie z George’em Sorosem założył fundusz Quantum. Rogers twierdzi, że rozwiązanie rynkowe byłoby znacznie bardziej efektywne. Ingerencja rządów i banków centralnych kładzie fundamenty pod – jak to określił – „inflacyjny holocaust", czyli olbrzymi wzrost globalnej inflacji, kiedy światowa gospodarka po okresie kryzysu rozpocznie nowy cykl wzrostowy. To, czy Rogers ma rację, będziemy mogli ocenić dopiero za 10-15 lat. Gdyby tak było, oznaczałoby to, że dzisiejsze interwencje państw na rynku finansowym dały początek nowej erze protekcjonizmu, silnego wzrostu inflacji i załamania się głównych rynków obligacji. Na pewno miał on jednak rację, mówiąc we wrześniu 2007 r.: „Jeżeli byłeś mądry w 1807 r., przenosiłeś się do Londynu. Jeżeli byłeś mądry w 1907 r., przenosiłeś się do Nowego Jorku. Jeżeli jesteś mądry w 2007 r., to przenosisz się do Azji" (sam sprzedał dom w Nowym Jorku i przeprowadził się do Singapuru). Mówił, co prawda, o szansach inwestycyjnych, ale znaczenie Azji w powstrzymaniu obecnego kryzysu finansowego okazuje się kluczowe.

Czarna księga rekordów
Nigdy w historii ludzkości największy kraj świata, emitujący walutę rezerwową, nie był tak bardzo zadłużony. Pod koniec 2007 r. międzynarodowa pozycja inwestycyjna USA wynosiła minus 2,5 bln USD – o taką kwotę zobowiązania Stanów Zjednoczonych wobec zagranicznych inwestorów przewyższały amerykańskie inwestycje za granicą. To zadłużenie powiększa się w tempie 700 mld USD rocznie, bo tyle wynosi deficyt obrotów bieżących USA.
Nie ma też w historii ludzkości przykładu rynku, którego kapitalizacja wzrosłaby od zera do 62 bln USD w ciągu ośmiu lat. A tak właśnie było w wypadku implodującego dziś rynku credit default swaps (instrumenty pochodne; jedna strona płaci drugiej przez określony czas w zamian za zobowiązanie do przejęcia od niej wskazanych papierów wartościowych, gdyby wystąpiło określone w umowie zdarzenie). W ciągu ostatnich 20 lat udział banków w kapitalizacji amerykańskiej giełdy wzrósł z 5 proc. do 25 proc., a udział banków w zyskach wszystkich firm amerykańskich wzrósł z 10 proc. do 40 proc. Zbudowano ogromną maszynę do zarabiania nieprawdopodobnych pieniędzy, która była wspierana przez bardzo luźną politykę pieniężną.
Teraz następuje bardzo bolesny proces odlewarowywania (ang. deleveraging), czyli dostosowania rozmiaru sektora bankowego do faktycznych potrzeb globalnej gospodarki. Niestety, według najnowszych prognoz, temu procesowi będzie towarzyszyć recesja w wielu krajach świata, która może być długa, prowadzić do znaczącego wzrostu bezrobocia, silnych napięć politycznych i odwrotu od globalizacji, jeżeli na spowolnieniu skorzystają siły lewicowo--nacjonalistyczne.

Groźne podobieństwa
W najnowszej publikacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego „World Economic Outlook" przedstawiono analizę 113 epizodów finansowych turbulencji w krajach rozwiniętych w minionych 30 latach. Jakie wnioski można wyciągnąć z poprzednich kryzysów? Jeśli turbulencje dotyczyły sektora bankowego, to częściej po nich występowała recesja. Prawdopodobieństwo recesji rosło też, jeżeli wcześniej następował silny wzrost cen akcji, nieruchomości, liczby i wartości udzielanych kredytów oraz aktywów bankowych. Recesje były tym głębsze, im bardziej zadłużone były gospodarstwa domowe. Były one też dotkliwsze w krajach, w których banki nie monitorowały udzielanych kredytów, tylko je sprzedawały innym inwestorom.
Analiza 17 kryzysów bankowych, które skończyły się recesją gospodarczą, nie daje podstaw do optymizmu. Recesje te trwały przeciętnie po dwa lata, a będąca ich wynikiem utrata PKB (skumulowana względem poziomu, jaki mógłby zostać osiągnięty zgodnie z długoterminowym trendem wzrostu przed kryzysem) wynosiła aż 20 proc. Dlatego MFW wnioskuje, że dziś istnieje bardzo poważne ryzyko recesji, szczególnie w USA, gdzie wiele zjawisk towarzyszących poprzednim kryzysom wystąpiło z dużym natężeniem. Europę przed poważną recesją powinny natomiast chronić relatywnie wysokie oszczędności gospodarstw domowych.

Upaństwowienie strat
Nic dziwnego, że wobec tak poważnego zagrożenia poszczególne kraje podejmują radykalne działania. Znacząco się jednak one różnią. Amerykański Kongres przyjął tzw. plan Paulsona, który zakłada, że za kwotę 700 mld USD z publicznych środków zostaną wykupione od banków papiery wartościowe powiązane z amerykańskim rynkiem nieruchomości – tzw. toksyczne aktywa, przy czym ceny wykupu mają być wyższe niż obecne ceny rynkowe. Plan przewiduje także możliwość dokapitalizowania banków, ale nie kładzie na to nacisku. Nie przewiduje on gwarantowania przez rząd transakcji na rynku międzybankowym, mimo że gwarancje dla depozytów w bankach zostały podniesione ze 100 tys. do 250 tys. USD.
Plany antykryzysowe zostały przyjęte również w Europie, najpierw przez Wielką Brytanię, a następnie – wedle wzorca brytyjskiego – przez większość krajów strefy euro. W sumie wartość środków publicznych zadeklarowanych na walkę z kryzysem przekroczyła 2 bln euro. W odróżnieniu od planu Paulsona w Europie nie przewiduje się wykupu „toksycznych aktywów" od banków, a tylko ich zasilenie kapitałowe oraz gwarancje rządowe dla transakcji zawieranych na rynku międzybankowym. Jednocześnie wszystkie kraje Unii Europejskiej wprowadziły gwarancje dla depozytów w wysokości minimum 50 tys. euro.
Plan Paulsona jest obarczony grzechem pierworodnym: w sposób nieudolny rozwiązuje jeden problem i jednocześnie tworzy olbrzymią pokusę nadużycia, czyli zwiększa ryzyko podobnych kryzysów w przyszłości. Innymi słowy, przez minioną dekadę, gdy banki miały kolosalne zyski z handlu i emisji papierów wartościowych zabezpieczonych amerykańskimi hipotekami, zyski te szły do kieszeni bankierów w postaci wielomilionowych (na głowę) pensji i bonusów. Teraz, gdy pojawiły się straty, są one „nacjonalizowane" i koszty ponosi podatnik. Wszystko dokonuje się pod hasłem, że jeśli tego się nie zrobi, to zwykły amerykański John Doe też straci – pracę, gdy nastanie straszna recesja.
Lepsze wydaje się podejście europejskie, które jest skupione na wyeliminowaniu sedna problemu, czyli zbyt niskich kapitałów banków, uszczuplonych wielomiliardowymi stratami na rynku instrumentów finansowych zabezpieczonych hipotekami, oraz na przywróceniu zaufania w transakcjach między bankami. Dzisiaj trudno powiedzieć, czy te plany antykryzysowe zadziałają.

Nowe Bretton Woods
Banki centralne i rządy zajmują się dziś także tworzeniem „planu B" na wypadek, gdyby obecne działania antykryzysowe nie przyniosły skutku. Oznacza on nową globalną architekturę finansową. Niedawno o potrzebie „nowego Bretton Woods" (na wzór systemu wypracowanego w 1944 r.) mówili prezydent Francji Nicolas Sarkozy i premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown.
Pierwsze Bretton Woods stworzyło fundamenty światowej architektury finansowej po II wojnie światowej, opartej na dominacji gospodarczej USA i na dolarze jako światowej walucie rezerwowej. Nowe Bretton Woods musiałoby odzwierciedlać rosnącą rolę Azji w światowej gospodarce i finansach oraz to, że potrzebny jest globalny strażnik stabilności i inflacji (czyli stworzenie globalnego banku centralnego na bazie Banku Rozliczeń Międzynarodowych).
Gdy dziś spotyka się grupa G8, można się tylko śmiać z tego, jaką rolę w globalnej gospodarce odgrywają Francja, Włochy czy Kanada. Jeżeli liderzy świata chcą stworzyć nową architekturę finansową, która będzie zdolna rozwiązywać globalne problemy, muszą rozpocząć od powołania nowej supergrupy, w której będą uczestniczyć Unia Europejska (jedno miejsce), Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Brazylia, Rosja, Japonia, przedstawiciel Rady Współpracy Zatoki Perskiej (po powstaniu w tym regionie unii monetarnej, zaplanowanej na 2010 r.) i po pewnym czasie również Indonezji, a w dalszej perspektywie być może Nigerii. To te kraje, reprezentujące globalne potęgi XXI wieku, a nie XX wieku, będą miały mandat do rozwiązywania globalnych kryzysów finansowych, żywnościowych, surowcowych czy klimatycznych.
Globalna akcja ratunkowa nie powiedzie się bez zaangażowania azjatyckich potęg. Dzisiaj próbujemy zahamować panikę na rynkach, rozrzucając pieniądze z helikoptera (operacje banków centralnych) i zaciągając nowe olbrzymie długi (wyższe deficyty budżetowe rządów Zachodu i nowe pożyczki na nacjonalizację banków). Mechanizm działa następująco: rządy krajów Zachodu wyemitują mnóstwo nowych obligacji, które mają kupić inwestorzy z nadwyżkami kapitału, czyli głównie Chiny, Japonia, Korea Południowa i inne kraje Dalekiego Wschodu oraz państwa z regionu Zatoki Perskiej. Za pozyskane w ten sposób pieniądze rządy Zachodu znacjonalizują swoje banki, naprawią je, a potem sprzedadzą z zyskiem. W ten sposób unikną konieczności bezpośredniej sprzedaży banków po niskich cenach inwestorom ze Wschodu, czyli unikną podporządkowania im swoich systemów finansowych. Ten proces opiera się na założeniu, że papiery rządów Zachodu będą kupowane przez inwestorów ze Wschodu bez zmrużenia oka. A co się stanie, gdyby to założenie okazało się fałszywe?

GASZENIE POŻARU
Wielka Brytania
Rząd pompuje 37 mld funtów w trzy wielkie banki. To część planu, który zakłada przeznaczenie 400 mld funtów na poprawienie płynności banków i odblokowanie rynku pożyczek międzybankowych

Islandia
Trzy największe banki przechodzą pod kontrolę państwa. Rząd negocjuje z Rosją 4 mld USD pożyczek ratunkowych. Możliwa pożyczka 6 mld USD od Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Irlandia
Rząd gwarantuje wszystkie depozyty bankowe i zobowiązania banków na kwotę 400 mld USD

Holandia
200 mld euro na gwarancje dla pożyczek międzybankowych

Niemcy
500 mld euro na gwarancje dla zobowiązań banków i stabilizację rynku finansowego

Francja
320 mld euro na gwarancje dla nowych zobowiązań banków plus 40 mld euro na wykup akcji we francuskich bankach

Kanada
Plan wykupu od banków kredytów hipotecznych za 25 mld dolarów kanadyjskich

Węgry
Bank centralny ostro podwyższa stopy, aby ratować słabnącego forinta. Europejski Bank Centralny udziela 5 mld euro pożyczki na ustabilizowanie sektora finansowego

Hiszpania
100 mld euro na zasilenie pożyczek międzybankowych. Podniesienie gwarancji depozytów w bankach do 100 tys. euro

Portugalia
20 mld euro na poprawienie płynności w bankach. Wszystkie depozyty gwarantowane

Austria
100 mld euro na gwarancje dla pożyczek międzybankowych Szwajcaria Zrzeszenie bankowców obiecuje, że nie pozwoli upaść żadnemu szwajcarskiemu bankowi

Włochy
Do 40 mld euro w obligacjach skarbu państwa na
dofinansowanie banków. Depozyty gwarantowane do 103 tys. euro

Stany Zjednoczone
Zastrzyk 250 mld USD dla dziewięciu głównych banków. Częściowa nacjonalizacja banków jako element uzupełnionego planu ratunkowego (wartego 700 mld USD), przegłosowanego wcześniej przez Kongres

Indie
12,2 mld USD wpompowane w rynek pieniężny po tym, jak wartość rupii sięgnęła historycznego dna

Rosja
36,4 mld USD na pomoc dla banków

Ukraina
Negocjuje pożyczkę 15 mld USD od Międzynarodowego Funduszu Walutowego na ratowanie systemu finansowego

Norwegia
41 mld euro na wykup „złych" kredytów hipotecznych od banków


Czym było Bretton Woods?

Bretton Woods to nazwa zespołu reguł, które obowiązywały w rozliczeniach między rozwiniętymi krajami (głównie USA i państwami Europy Zachodniej) po II wojnie światowej. Nazwa pochodzi od miejscowości w stanie New Hampshire, w której w 1944 r. podpisano umowę. Kraje sygnatariusze zobowiązały się, że kursy ich walut nie będą się odchylać o więcej niż 1 proc. od ustalonego kursu wobec złota. Gdyby różnica była większa, miały one obowiązek interweniować na rynku, kupując albo sprzedając swoją walutę tak, by kurs powrócił do pożądanego poziomu. Celem tych działań było ograniczenie do minimum wahań kursów walutowych, aby ułatwić rozwój handlu międzynarodowego. System z Bretton Woods ostatecznie przestał funkcjonować w 1971 r.
Okładka tygodnika WPROST: 44/2008
Więcej możesz przeczytać w 44/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • zeb IP
  Zgadza się, nacjonalizacja lub dofinansowanie bankkrutów to zły kierunek. W edukacji rządzących zabrakło ważnego elementu, zadedykuję więc im go przy okazji.
  HAMLET
  Niech się zraniony jeleń słania:
  Stado już w bór odbiega;
  Bo jest czas snu i czas czuwania-
  Na tym ten świat polega.

  Spis treści tygodnika Wprost nr 44/2008 (1349)

  • Na stronie - Esesmani polityki 26 paź 2008, 22:00 W partii czy rządzie funkcjonuje się jak owca, którą można zarżnąć 3
  • Wprost od czytelników 26 paź 2008, 22:00 NIE GENERUJMYW miarę systematycznie czytam „Wprost", bo uważam, że jest dobrze i ciekawie redagowany. Jedyna rzecz, która zdecydowanie mi się nie podoba, to używanie w tekstach wyrazów obcych, i to wtedy, gdy to nie jest... 3
  • Skaner 26 paź 2008, 22:00 6
  • Żądza rządzenia 26 paź 2008, 22:00 Polityka 6
  • Trójka zniknie z Myśliwieckiej? 26 paź 2008, 22:00 Media 6
  • Prezydent przeprosi premiera? 26 paź 2008, 22:00 Sondaż 6
  • Bojar na Wyspach 26 paź 2008, 22:00 Biznes 6
  • Dossier 26 paź 2008, 22:00 „Nie chcemy kolejnego rozrzutnika w Białym Domu"Sarah Palin o Baracku Obamie na spotkaniu z wyborcami„Senator Obama na negatywne reklamy wydał więcej pieniędzy, niż wydano w jakiejkolwiek kampanii politycznej w... 8
  • PYTANIA NIEPOLITYCZNE 26 paź 2008, 22:00 Jestem człowiekiem renesansu 8
  • Ludzie 26 paź 2008, 22:00 Kennedy w Polsce5 grudnia w warszawskiej Stodole wystąpi Nigel Kennedy. Skrzypek zagra w jazzowym kwintecie stworzonym wraz z polskimi muzykami, m.in. z pianistą Piotrem Wyleżołem. W ten sposób będzie promował swoją najnowszą płytę... 8
  • Gwiazdy kręcą w Polsce 26 paź 2008, 22:00 Kino 8
  • Smart na minuty 26 paź 2008, 22:00 Motoryzacja 10
  • Pożarty rekord 26 paź 2008, 22:00 Księga Guinnessa 10
  • Wykrywacz kłamstw 26 paź 2008, 22:00 „Chcę, żeby reforma została przeprowadzona jak najszybciej, zmiany nie mogą opierać się na prywatyzacji. Wierzę w państwową służbę zdrowia, sam korzystam przede wszystkim z publicznej służby zdrowia" (Tok FM, 22.10.2008)1.... 10
  • Nasz kryzys 26 paź 2008, 22:00 Gospodarka 12
  • Relaks idealny 26 paź 2008, 22:00 Psychologia 12
  • Zapytaj wprost - Marek Balicki 26 paź 2008, 22:00 Nie brałem prezentów 14
  • Poczta 26 paź 2008, 22:00 Choroba tramwajowaW związku z artykułem „Choroba tramwajowa" (nr 39) chciałbym zauważyć, że największą zaletą tramwaju nie jest to, że nie stoi w korkach, bo stoi (nie wszędzie ma wydzielone torowiska). Tramwaj w porównaniu... 16
  • Playback 26 paź 2008, 22:00 Minister zdrowia Ewa Kopacz i szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak 16
  • Wprost przeciwnie - Francuski dyktator 26 paź 2008, 22:00 Co jeszcze może zrobić Nicolas Sarkozy, by zdusić w Europie demokrację? 17
  • Z życia koalicji 26 paź 2008, 22:00 Niejaki Jakub Szulc, poseł PO, został wiceministrem zdrowia. Ten długi (przecież nie napiszemy wielki – od wielkości to jest tam Grześ Schetyna) człowiek ma wiele zalet, z których największą jest to, że może sięgać po butelki... 18
  • Z życia opozycji 26 paź 2008, 22:00 Ponton interweniował, żeby wstrzymać emisję materiału niekorzystnego dla prezydenta. I udało mu się. Trzeba jednak przyznać, że Andrzej Urbański się nie przepracowuje. Przecież gdyby chciał poważnie traktować swoją publiczną... 19
  • Czy małżeństwo zabija seks 26 paź 2008, 22:00 Rozmowa z Esther Perel, amerykańską terapeutką, autorką bestsellera „Inteligencja erotyczna”. 22
  • Sztuka kochania 26 paź 2008, 22:00 Mężczyzna to nie przyjaciółka, kobiety nie powinny się zwierzać partnerom ze swej seksualnej przeszłości 26
  • Wiele hałasu o nic 26 paź 2008, 22:00 Rok rządów PO-PSL: polski statek dryfuje, ale niemal połowa pasażerów jest zadowolona ze sterników i wioślarzy 30
  • Żółty trabant prezydenta 26 paź 2008, 22:00 Politycy związani z Lechem Kaczyńskim tracą siły w bezsensownej walce o pozycję w Kancelarii Prezydenta 34
  • Gladiatorzy wodza 26 paź 2008, 22:00 Skąd się bierze prymat Suskich, Gosiewskich, Nowaków czy Nitrasów nad Rokitami, Dornami, Jurkami czy Gowinami 38
  • Talia w tornistrze 26 paź 2008, 22:00 Szachy, brydż i poker w szkołach uczą logicznego myślenia 40
  • Wprost z blogu 26 paź 2008, 22:00 PolitykaPolitycy i gry wideoDawid Zaraziński www.admagazine.plKampania w USA prawie na finiszu. Właśnie odbyła się ostatnia telewizyjna debata. Znamy nasze podwórko, wiemy, jakie są realia tego paskudnego czasu. Ale za oceanem przybiera to... 42
  • Trójka bez sternika 26 paź 2008, 22:00 43
  • Jakoś to nie będzie 26 paź 2008, 22:00 Świat się nie zmienił, wciąż rządzi nim ideologia "jakoś to będzie"Zdumiała mnie kiedyś wiadomość, że skarbów zrabowanych przez legiony Tytusa Flawiusza ze zburzonej w 70 r. n.e. Świątyni Jerozolimskiej było tak dużo,... 43
  • Straszenie komercją 26 paź 2008, 22:00 Jeśli nie zmienimy służby zdrowia, za rok dług szpitali zwiększy się o 16 mld zł Reforma szpitali coraz bardziej przypomina historię jak ze szpitala. Niestety, dla wariatów. Polskie szpitale wydają znacznie więcej pieniędzy, niż... 43
  • Węgierski kicz 26 paź 2008, 22:00 W każdej chwili ludzie moga wyjść na ulicę Budapesztu i zaczną się zamieszki Politycy w Budapeszcie mówili pod koniec lat 80., że ich kraj jest tygrysem Europy. Dzisiaj Węgry są raczej nazywane drugą Islandią, krajem, któremu grozi... 43
  • Ryba po polsku - Rasizm dwustronny 26 paź 2008, 22:00 Kiedy prywatnym szpitalom zagrozi upadłość, zreanimujemy Keynesa i zaczniemy nacjonalizować 44
  • Człowiek tygodnia -  Gordon Brown 26 paź 2008, 22:00 Uczciwy Szkot 46
  • Giełda 26 paź 2008, 22:00 50
  • Wysokie loty 26 paź 2008, 22:00 Jeszcze w październiku 2008 r. zacznie działać drugie najwyżej położone lotnisko na świecie (4280 m n.p.m.). Zostało zbudowane w tybetańskiej części chińskiej prowincji Syczuan. Wyżej znajduje się tylko lotnisko Qamdo w Tybecie (4334... 50
  • Chorowici czy leniwi? 26 paź 2008, 22:00  Polacy są liderami na liście najbardziej chorowitych narodów. Na „chorobowym" spędzają średnio 5 proc. czasu pracy. Wskaźnik absencji bywa nazywany wskaźnikiem lenistwa lub braku identyfikacji z firmą. Najbardziej... 50
  • Zemsta za Schumachera 26 paź 2008, 22:00 Niemcy i Francja chcą wymusić na Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) aktualizację tzw. czarnej listy rajów podatkowych. Niemiecki minister finansów Peter Steinbrück chce, by dopisać do niej m.in. Szwajcarię, której... 50
  • Głód dolara 26 paź 2008, 22:00 Gwałtownie słabnący złoty spowodował, że ciułacze ruszyli do kantorów kupować obce waluty. Ktoś, kto w lipcu 2008 r. kupił dolary po 2,05 zł, w ubiegłym tygodniu mógł je sprzedać po 3 zł, zarabiając ponad 40 proc. – Ale... 50
  • 2x2=4 Czas trzeźwienia 26 paź 2008, 22:00 Sektor państwowy najpełniej korzysta z pieniędzy dla wybranych 61
  • Maszyna krachu 26 paź 2008, 22:00 Akcja ratunkowa światowych finansów nie powiedzie się bez udziału azjatyckich potęg 62
  • Wygra kapitalizm, nie socjalizm 26 paź 2008, 22:00 Rozmowa z senatorem Johnem McCainem, kandydatem Partii Republikańskiej na prezydenta USA 66
  • Sieć zakupów 26 paź 2008, 22:00 Ranking najlepszych sklepów internetowych "Wprost" i Money.pl 68
  • Jamroży.com 26 paź 2008, 22:00 Najsłynniejszy biznesmen wśród lekarzy wraca do gry 74
  • MiTomania 26 paź 2008, 22:00 Modelem MiTo Alfa Romeo może odebrać klientów Mini 76
  • Piękne katastrofy 26 paź 2008, 22:00 Samochody, które miały być wizytówką producentów, a stały się ich przekleństwem 78
  • Know-how 26 paź 2008, 22:00 80
  • Mózg himalaisty 26 paź 2008, 22:00 Himalaiści, którzy kilkakrotnie w ciągu roku przebywają na dużych wysokościach (powyżej 4 tys. m n.p.m.), są narażeni na zmiany w mózgu. Gęstość i ilość istoty białej i szarej w rejonie, który odpowiada za motorykę, jest u nich... 80
  • Człowiek przekąska 26 paź 2008, 22:00 Nasi przodkowie padali ofiarami ponadsiedmiometrowych krokodyli, które zamieszkiwały afrykańskie rzeki i jeziora. Dowody tych spotkań widnieją na kościach hominidów odnajdywanych na terenie obecnej Kenii. To odkrycie przeczy hipotezie, że... 80
  • Uwaga na leki 26 paź 2008, 22:00 Amerykańscy lekarze ostrzegają, że leki na przeziębienie sprzedawane bez recepty nie powinny być podawane dzieciom poniżej czwartego roku życia. U tak młodych osób mogą one wywołać rzadko występujące skutki uboczne. Specyfiki mające... 80
  • Od przesądu do mordu 26 paź 2008, 22:00 „Legendy o krwi" to obszerna analiza dziejów rozpowszechnionego w Europie przesądu przypisującego Żydom zbrodnicze czyny, przede wszystkim rytualne mordy. Plotki na ten temat pojawiły się w XII wieku podczas migracji Żydów w... 80
  • Magnes na depresję 26 paź 2008, 22:00 Depresję można leczyć tzw. przezczaszkową stymulacją magnetyczną (TMS). Polega ona na wysyłaniu krótkich impulsów magnetycznych, które przenikają przez czaszkę i zmieniają aktywność elektryczną określonych rejonów mózgu.... 80
  • Rak w komórce 26 paź 2008, 22:00 Czy czeka nas epidemia nowotworów mózgu wywołana przez telefony komórkowe? 82
  • Niewolnicy stresu 26 paź 2008, 22:00 Rozmowa z Robertem Sapolskym, antropologiem i neurologiem ze Stanford University, badaczem stresu 88
  • Tańczący z czarownicami 26 paź 2008, 22:00 Ostatnią osobą ukaraną w Wielkiej Brytanii za czarodziejstwo była Jane Rebecca Yorke, medium skazane w 1944 roku 90
  • Górna półka - Apostoł zdrowego rozsądku 26 paź 2008, 22:00 Prawdziwy festiwal Gilberta Keitha Chestertona zafundowało nam wydawnictwo Fronda. Najpierw ukazały się „Kulai krzyż" oraz „Człowiek, który był czwartkiem", a potem „Przygody księdza Browna". Teraz wydano... 101
  • Piraci Jaruzelskiego 26 paź 2008, 22:00 Jedziemy na bal maskowy do Berlina Wschodniego – w taki sposób w sierpniu 1982 r. kapitan wywiadu PRL Jan Pieterwas wytłumaczył celnikowi z RFN wygląd samochodu, którym jechał. Pieterwas i jego towarzysz, major wywiadu zatrudniony jako... 102
  • Bez granic 26 paź 2008, 22:00 106
  • Permanentny kryzys 26 paź 2008, 22:00 Izraelska polityka w ostatnich dekadach pozostaje pod ogromnym wpływem grup etnicznych. Kadima, największa z 11 partii w Knesecie, ma 29 posłów, a partie etniczne – m.in. prawicowy Nasz Dom Izrael, reprezentujący Żydów z byłego ZSRR,... 106
  • Droga Sarah 26 paź 2008, 22:00 John McCain ma coraz więcej kłopotów z powodu Sarah Palin, do niedawna uważanej za wyborczego asa Partii Republikańskiej. Notowania McCaina osłabiły informacje o krociowych wydatkach Palin na garderobę i kosmetyki. Jak ujawnił niedawno... 106
  • Europa w cyfrze 26 paź 2008, 22:00 Europeana – tak nazywa się wielka wirtualna encyklopedia europejskiego dziedzictwa kulturowego przygotowana pod auspicjami Unii Europejskiej. Encyklopedia, dostępna w trzech wersjach językowych (francuskiej, angielskiej i niemieckiej),... 106
  • Cytat tygodnia 26 paź 2008, 22:00 „Nawet gdybym spał tylko trzy godziny, to nadal miałbym siłę, żeby uprawiać seks przez kolejne trzy" Silvio Berlusconi, przekonując dziennikarzy, że mimo skończonych 72 lat nadal jest w świetnej formie 106
  • Nowa smuta Rosji 26 paź 2008, 22:00 Kreml musi się zmierzyć nie z jednym kryzysem, lecz co najmniej z trzema 108
  • Amerykański Bonaparte 26 paź 2008, 22:00 Generał David Petraeus łączy walory intelektualisty, wodza i stratega 112
  • Typki w Białym Domu 26 paź 2008, 22:00 Dlaczego Amerykanie nie powinni głosować na Baracka Obamę 114
  • Koszerni bitelsi 26 paź 2008, 22:00 Ten, kto spełnia wymogi koszerności, udowadnia brak wątpliwości wobec dziesięciorga przykazań 116
  • Pasaż 26 paź 2008, 22:00 118
  • W pustyni i w puszczy 26 paź 2008, 22:00 Aktorka Jessica Biel i piosenkarz Justin Timberlake udali się w październiku na romantyczną wycieczkę do Rzymu. Także Polacy chętnie wybierają w sezonie jesienno-zimowym Wieczne Miasto i inne europejskie stolice. Zwłaszcza w sylwestra... 118
  • Statkiem po pustyni 26 paź 2008, 22:00 Egipt to ulubione miejsce jesienno-zimowego wypoczynku Polaków. Jest zaledwie cztery godziny lotu od Warszawy, nie brakuje tam dobrych hoteli, spa i najlepszych na naszej półkuli miejsc do nurkowania. Z Orbis Travel można się wybrać na... 118
  • W poszukiwaniu guza 26 paź 2008, 22:00 Logos Travel ma w ofercie 90 propozycji wyjazdów na wszystkie kontynenty, w tym na Antarktydę. Firma specjalizuje się w wyprawach do rejonów, do których ludzie przy zdrowych zmysłach wolą nie jeździć. Bo kto normalny zapuszcza się do... 118
  • Ptaki ciernistych krzewów 26 paź 2008, 22:00 Firma Horyzonty wysyła „tam, gdzie ptaki zimują". Tak nazywa się 17-dniowa wyprawa (14-30 stycznia 2009 r.) do Gambii i Senegalu, gdzie można sprawdzić, jak spędza zimę polskie ptactwo migrujące do Afryki, m.in. cyraneczki,... 118
  • Syberyjski Robinson 26 paź 2008, 22:00 Fani ostrych mrozów mogą się dobrowolnie dać zesłać na Sybir. Firma East Travel organizuje wyprawy, podczas których turyści przemierzają bezludzia, przedzierają się przez sześć górskich łańcuchów i dwa tygodnie żyją z... 118
  • Śladami Tuska 26 paź 2008, 22:00 Wszyscy ci, którzy pozazdrościli premierowi majowej wycieczki do Peru, mogą się tam wybrać z Orbis Travel. Wyprawa „Śladami kultury Inków" trwa dwanaście dni. Podczas niej można obejrzeć m.in. Limę, kanion Colca, jezioro... 118
  • Ziemie ponownie odzyskane 26 paź 2008, 22:00 Dolny Śląsk i Ziemie Zachodnie to miejsce wyjątkowe. Nigdy wcześniej nie doszło do wymiany ludności na taką skalę jak właśnie tutaj. To wydarzenie bez precedensu w dziejach ludzkości. Sytuacja jest tu całkowicie odmienna od tego, z... 122
  • Laser 26 paź 2008, 22:00 122
  • Fala w klasie 26 paź 2008, 22:00 Na ekranach naszych kin pojawiły się dwa filmy, pozornie traktujące wyłącznie o problemach szkolnych. W rzeczywistości są to apele o przywrócenie w Europie społecznej jedności, opartej na demokratycznych zasadach.Bezkompromisowość... 123
  • Jezus ogrodowy 26 paź 2008, 22:00 Kwintesencja kiczu czy współczesna forma świętości? Misja czy wielki biznes? Symbol wiary czy produkt kultury masowej? Dzieło sztuki czy estetyczne wynaturzenie? Rzecz niepodlegająca ocenie czy coś, czego nie wolno tolerować?... 124
  • Latająca padlina 26 paź 2008, 22:00 Kopulacja, tarzanie się aktorów w ekstrementach, zabijanie zwierząt - tym epatują niemieccy twórcy 128
  • Papieski raj 26 paź 2008, 22:00 Stasiu, koniec z nartami – tak kilka godzin po wyborze na papieża miał powiedzieć Karol Wojtyła do swego sekretarza ks. Stanisława Dziwisza. Jan Paweł II bał się, że ze względu na nowe obowiązki nigdy już nie będzie mógł... 130
  • Wencel gordyjski - Skandalista Rymkiewicz 26 paź 2008, 22:00 Medialni anarchiści nie są w stanie znieść myśli, że istnieje prawdziwy bunt 136
  • UEorgan Ludu 26 paź 2008, 22:00 Madonna RWPG na balu u P. Prezydenta 145
  • Krótko po wolsku - Fachowcy 26 paź 2008, 22:00 Narzekanie na upadek show-biznesu na świecie jest nieusprawiedliwione. Na Litwie grupa showmanów pod wodzą autora programu satyrycznego „Rowerowe show" powołała Partię Wskrzeszenia Narodowego i ta już odniosła sukces w wyborach.... 145
  • Skibą w mur - Referendum o referendum 26 paź 2008, 22:00 O reformie służby zdrowia mają teraz decydować sprzątaczki, hydraulicy, kolejarze i artyści cyrkowi 146

  ZKDP - Nakład kontrolowany