Stypendium sukcesu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przewodnik "Wprost" po zagranicznych stypendiach
Jeśli poradzisz sobie na stypendium w Stanach Zjednoczonych, poradzisz sobie wszędzie" - przekonują polscy stypendyści Fulbrighta. Tak samo myślą stypendyści europejskich uczelni. Prawie 10 tys. studentów przeszło w tym roku test umożliwiający otrzymanie zagranicznego stypendium. To pięć razy więcej niż 10 lat temu. W ubiegłym roku na stypendia do USA wyjechało ponad 2 tys. Polaków, podobna liczba wybrała się do Niemiec, a drugie tyle do Francji i Hiszpanii. Prof. Tadeusz Sławek, obecnie rektor Uniwersytetu Śląskiego, podczas pobytu na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego poznał idee i metodologie, które inspirują go do dziś. Zagraniczne stypendium oznacza dla polskich studentów nie tylko wzbogacenie wiedzy, ale przede wszystkim full experience, czyli całkowite zanurzenie się w obcą kulturę, styl pracy, mentalność.
Po raz siódmy tygodnik "Wprost" przygotował przewodnik po zagranicznych stypendiach. Podpowiadamy, co trzeba zrobić, by otrzymać stypendium, które oferty są najlepsze, kiedy i gdzie składać aplikacje, jak zwiększyć swoje szanse na naukę w renomowanych uczelniach.

Winda do kariery
Wojciech Grochala, absolwent Wydziału Chemii na Uniwersytecie Warszawskim, dzięki stypendium fundacji Crescendum Est-Polonia mógł szukać eksperymentalnego potwierdzenia swych teorii stworzonych wcześniej we współpracy z noblistą Roaldem Hoffmannem (nagrodę uzyskał za teoretyczne badania reaktywności związków chemicznych). Grochala pracował w jednym z najlepszych laboratoriów zajmujących się nadprzewodnictwem, współpracując m.in. z naukowcami z Oksfordu, Cambridge, Leicester, Berkeley, Cornell oraz Lublany. Badał fluorosrebrzany (II) - substancje zawierające srebro i fluor (a ponadto beryl lub potas), które po zamknięciu w teflonowych otoczkach mogą służyć jako przewodniki prądu. Takie substancje po wejściu w tzw. stan nadprzewodzący całkowicie eliminują straty podczas przesyłu prądu elektrycznego. Wyniki badań, w których uczestniczył Grochala, mogą być wykorzystane w przyszłości w konstrukcji procesorów o częstości 1000 GHz. Prace nad tą technologią są teraz kontynuowane w kilku laboratoriach na świecie, m.in. w ośrodku badań wysokociśnieniowych Carnegie Institution of Washington i rządowym laboratorium Daresbury w Wielkiej Brytanii. Po powrocie Grochala realizuje własne pomysły w dziedzinie magazynowania paliwa wodorowego na potrzeby transportu przyszłości, nadal we współpracy z prof. Hoffmannem. W przyszłym roku będą wspólnie rozpoczynać kolejny grant badawczy.
Krzysztof Kowalczyk wyjechał na swoje pierwsze stypendium zagraniczne na czwartym roku studiów w Szkole Głównej Handlowej. W ramach stypendium mógł pracować w przedsiębiorstwach Procter & Gamble w Wielkiej Brytanii i USA, a także w portalu Lycos Europe.
Tomasz Guzik, absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, na uniwersytecie w Oksfordzie zajmował się wolnymi rodnikami w naczyniach krwionośnych. Wyniki jego badań zostały opublikowane m.in. w renomowanym piśmie kardiologicznym "Circulation". W oksfordzkich laboratoriach Guzik przekonał się, że aby coś osiągnąć, trzeba pracować od szóstej rano do północy. Dzięki stypendium fundacji Crescendum Est-Polonia zetknął się z najwybitniejszymi specjalistami w dziedzinie kardiologii. Teraz ma otwarte drzwi do ich renomowanych laboratoriów. Dla Grochali, Kowalczyka czy Guzika zagraniczne stypendia okazały się windą do światowej kariery.

Jak zdobyć dobre stypendium?
Najłatwiej wyjechać na stypendium zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej "Erasmus". W ubiegłym roku skorzystało z niego ponad 4 tys. studentów. Mogli wybierać z prawie dwóch tysięcy szkół w Europie Zachodniej - zarówno prywatnych, jak i państwowych. Poza dobrymi ocenami i znajomością języka atutem jest posiadanie publikacji oraz działalność w organizacjach pozarządowych. Zwykle do aplikacji trzeba też dołączyć pracę na wybrany przez siebie temat.
Stypendia przyznawane przez fundację łatwiej jest zdobyć doktorantom i samodzielnym pracownikom naukowym niż studentom. Fundacje zwracają uwagę na oryginalność tematu badań. Guzik podpowiada, że na stypendium mogą liczyć osoby, które zadeklarują, że będą kontynuować swoje badania w Polsce. Starania o takie stypendium najlepiej rozpocząć półtora roku przed planowanym wyjazdem.
Jeśli samemu nawiąże się kontakt z wybraną uczelnią i uzyska się zgodę jej władz na studiowanie, wówczas łatwiej jest zdobyć pieniądze. Zanim Wojciech Grochala otrzymał stypendium, uczestniczył w wykładzie prof. Hoffmanna. W przerwie przedstawił nobliście swoje pomysły. Hoffmann przyjął świeżo upieczonego doktora do swojej grupy badawczej. Po dwóch latach współpracy wystawił mu referencje, który zadecydowały później o znalezieniu sponsora i umożliwiły dalsze badania. - Najważniejsze jest, by w Polsce współpracować z naukowcami, którzy mają kontakty z zagranicą. Dzięki wsparciu takiej osoby łatwiej jest uzyskać pozytywną opinię ośrodka, do którego składa się aplikację - radzi prof. Łukasz A. Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Test przedsiębiorczości
Jest regułą, że im łatwiej zdobyć stypendium, tym jest ono niższe. Polski student wyjeżdżający w ramach programu "Erasmus" w tym roku może liczyć na około 300 euro miesięcznie. Średnie koszty studiowania w UE ocenia się na 600-700 euro miesięcznie. Resztę pieniędzy trzeba wyłożyć z własnej kieszeni albo znaleźć sponsora. W wielu krajach studenci zagraniczni mają prawo do pracy w ograniczonym zakresie. Na przykład w Niemczech mogą pracować poza terenem uniwersytetu tylko przez dwa miesiące w roku, a w USA powinni znaleźć pracę na terenie kampusu. Często w poszukiwaniu firmy, w której można odbyć staż, pomaga instytucja wysyłająca na stypendium. W większości krajów unii istnieją fundacje, które udzielają stypendiów obcokrajowcom już studiującym w tych państwach. W Niemczech o fundusze można się ubiegać m.in. w Fundacji im. Friedricha Naumanna. Małgorzata Wolska, która była stypendystką fundacji Carl Duisberg Gesellschaft w Düsseldorfie, dzięki stypendium załatwionemu już podczas pobytu w Niemczech przez semestr studiowała w Fachhochschule Münster.
Ten, kto zdobędzie dobre zagraniczne stypendium, może realizować swoje plany. Ten, komu się to nie uda, może tylko mieć plany. A to zasadnicza różnica! - zachęca Tomasz Guzik.


 • A. Program Socrates-Erasmus
  Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel. (0-22) 622-37-12; [email protected] (informacja na poszczególnych wydziałach).
  B. Studenci wszystkich kierunków mający średnią ocen powyżej 4,0 (granicę wyznacza rodzima uczelnia) i udokumentowaną znajomość języka obcego.
  C. Stypendium semestralne lub dwusemestralne pokrywa koszt utrzymania w kraju unii i w Polsce (należy z niego opłacić m.in. akademik i ubezpieczenie).
  D. Nabór jest prowadzony przez poszczególne wydziały - stypendium jest wliczone w tok studiów w Polsce.
 • A. British Council
  Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa, tel. (0-22) 695-59-83; stypendium im. Josepha Conrada; www.britishcouncil.pl.
  B. Absolwenci szkół wyższych z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym; wymagany projekt pracy (może dotyczyć różnych dziedzin nauki z wyjątkiem stomatologii, medycyny, weterynarii, muzyki, sztuk pięknych i sportu).
  C. Stypendium 3-12-miesięczne pokrywa koszt nauki i utrzymania.
  D. Przyznawanych jest kilkanaście stypendiów rocznie.
 • A. Polsko-AmerykaŃska Komisja Fulbrighta
  ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, tel. (0-22) 625-69-78, 625-69-32; www.fulbright.edu.pl; [email protected].
  B. Doktoranci i doktorzy kierunków badawczych.
  C. Stypendium 5-9-miesięczne na jednej z uczelni w Stanach Zjednoczonych pokrywa koszty nauki, utrzymania i podróży.
  D. Przy komisji działa Centrum Doradztwa Edukacyjnego, w którym można zdobyć informacje na temat studiów w USA i możliwości ich finansowania.
 • A. Fundacja Crescendum Est-Polonia
  ul. Różana 8/10, 02-548 Warszawa, tel. (0-22) 845-63-69, faks (0-22) 845-62-08; [email protected].
  B. Uczniowie, studenci i absolwenci państwowych szkół wyższych będący obywatelami polskimi, mający w chwili składania wniosku stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
  C. W ramach stypendium pokrywane są koszty podróży, pobytu, utrzymania oraz studiów.
  D. Kwestionariusze aplikacyjne wraz z kompletem załączników należy złożyć do 31 grudnia 2003 r.
 • A. Fundacja Konrada Adenauera
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 56, 02-561 Warszawa, tel. (0-22) 845-38-94.
  B. Osoby poniżej 30. roku życia biegle władające językiem niemieckim, o ponadprzeciętnych wynikach w nauce (organizowany jest konkurs świadectw), zaangażowane w działalność społeczną.
  C. Stypendium dwusemestralne na studia podyplomowe, doktoranckie lub podoktoranckie (około 800 euro miesięcznie).
  D. Nabór odbywa się co dwa lata (najbliższy rozpoczyna się w maju 2004 r. - decyzje zapadają jesienią 2004 r.), stypendia otrzymuje dziesięć osób rocznie.
 • A. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa, tel. (0-22) 845-95-00, 845-95-11; www.fnp.org.pl.
  B. Doktorzy do 35. roku życia, prowadzący badania naukowe, którzy nie odbyli jeszcze stażów zagranicznych.
  C. Stypendium półroczne lub roczne pokrywa koszty utrzymania, ubezpieczenia i podróży, także podróży współmałżonka, jeśli zamierza on spędzić za granicą co najmniej pół roku.
  D. Wnioski są przyjmowane do 15 marca 2004 r.; w tym roku przyznano czternaście stypendiów.
 • A. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  B. Doktorzy z doświadczeniem dydaktycznym.
  C. Stypendium w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnio-europejskich na Uniwersytecie Londyńskim.
  D. Każdego roku przyznawane jest jedno stypendium - w drodze otwartego konkursu.
 • A. Fundacja KoŚciuszkowska (The Kosciuszko Fundation)
  ul. Nowy Świat 4, pok. 118, 00-586 Warszawa, tel. (0-22) 621-70-67, www. kosciuszkofundation.org.; [email protected].
  B. Absolwenci wszystkich szkół wyższych i pracownicy instytutów badawczych, którzy mają kontakt z zapraszającą instytucją i potwierdzenie, że mogą realizować program w instytucji naukowej lub artystycznej w USA. Fundacja nie pokrywa kosztów związanych z badaniami.
  C. Stypendium 3-10-miesięczne, fundacja pokrywa koszty podróży, mieszkania, ubezpieczenia, utrzymania, umożliwia otrzymanie wizy amerykańskiej.
  D. Nie ma limitu przyznawanych stypendiów.
 • A. Fundacja im. Friedricha Naumanna
  ul. Glogera 1 m. 27, 02-051 Warszawa, tel. (0-22) 823-94-57; www.fnst.de.
  B. Osoby studiujące w Niemczech, co najmniej po drugim semestrze; nie ma ograniczeń co do kierunku.
  C. Stypendium jednosemestralne przyznawane dwa razy w roku.
  D. Przy naborze kandydatów pod uwagę brane jest ich zaangażowanie społeczne i polityczne, wysoka średnia ocen oraz biegła znajomość języka niemieckiego. Dokumenty należy osobiście złożyć w centrali fundacji: Karl-Marx-Str. 2, 14482 Poczdam.
 • A. Fundacja im. Nowickiego
  ul. Walecznych 44 a m. 1, 03-916 Warszawa, tel. (0-22) 616-27-29; www.fundnowickiego.pl.; [email protected].
  B. Absolwenci wyższych szkół wykazujący się uzdolnieniami w dziedzinie ochrony środowiska.
  C. Stypendium półroczne (1000 euro miesięcznie).
  D. Stypendystów wyłania komisja złożona z przedstawicieli Fundacji im. Nowickiego i Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska (DBU).
 • A. Fundacja Scheringa
  Schering Stiftung, Dr Monika Lessl, 13342 Berlin; [email protected], www.scheringstiftung.de.
  B. Absolwenci studiów biologicznych, chemicznych, medycznych i farmakologicznych poniżej 28. roku życia.
  C. Stypendium dwuletnie (1200 euro miesięcznie). Osoby mające dzieci otrzymują dodatkowo 150 euro miesięcznie na dziecko, pokrywane są też koszty ubezpieczenia.
  D. Termin składania wniosków: 31 stycznia i 31 lipca danego roku.
 • A. GFPS-Polska, Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej
  GFPS-Polska Komisja Kwalifikacyjna, skrytka pocztowa 823, 30-960 Kraków; www.gfps.pl
  B. Studenci III, IV i V roku studiów, którzy nie ukończyli 30. roku życia, oraz absolwenci i studenci studiów podyplomowych poniżej 32. roku życia. Wymagana jest dobra znajomość języka niemieckiego.
  C. Stypendia półroczne (335 euro miesięcznie). Stypendysta ma zapewnione mieszkanie, pokrywane są koszty ubezpieczenia.
  D. Nabór przeprowadzany jest dwa razy w roku - wiosną i późną jesienią. Składa się z dwóch etapów: oceny nadesłanych podań i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

Stypendia na podstawie umów miĘdzyrzĄdowych
Dokumenty - kwestionariusz, CV, plan badawczy, potwierdzenie znajomości języka obcego, średnią ocen, opinię dziekana - należy składać w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, 00-375 Warszawa, ul. Smolna 13, w terminie do 30 listopada 2003 r. Można się starać tylko o jedno stypendium. Wstępnej selekcji dokonują uczelnie. Ostateczną decyzję podejmuje partner zagraniczny.
 • A. Królestwo Belgii, Wspólnota Francuska Belgii - Walonia
  B. Absolwenci szkół wyższych i młodzi pracownicy naukowi władający językiem francuskim.
  C. Stypendium dziewięciomiesięczne.
  D. Stypendia przyznawane są dwóm osobom rocznie. Konieczne jest potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny. Wnioski można składać do 23 grudnia 2003 r.
 • A. Królestwo Belgii, Wspólnota Francuska Belgii - Walonia
  B. Magistranci i absolwenci wyższych uczelni władający językiem francuskim lub angielskim.
  C. Stypendium minimum jednomiesięczne.
  D. Konieczne jest potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny. Termin składania wniosków upływa 23 grudnia 2003 r.
 • A. Królestwo Belgii, Flandria
  B. Stypendia specjalizacyjne dla młodych pracowników naukowych i absolwentów szkół wyższych poniżej 35. roku życia, władających językiem niderlandzkim, francuskim lub angielskim.
  C. Stypendium 10-miesięczne.
  D. Konieczne jest potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny. Wnioski można składać do 23 grudnia 2003 r.
 • A. Królestwo Belgii, Flandria
  B. Stypendia badawcze dla magistrantów i absolwentów wyższych uczelni, m.in. niderlandystów, poniżej 35. roku życia, władających językiem niderlandzkim, francuskim lub angielskim.
  C. Stypendium minimum miesięczne.
  D. Konieczne jest potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny. Termin składania wniosków upływa 23 grudnia 2003 r.
 • A. Królestwo Danii
  B. Studenci i młodzi pracownicy naukowi poniżej 35. roku życia.
  C. Stypendium 4-8-miesięczne.
 • A. Republika Finlandii
  B. Studenci studiów podyplomowych i pracownicy naukowi, władający językiem angielskim lub niemieckim.
  C. Stypendium 3-9-miesięczne.
  D. Konieczne jest potwierdzenie przyjęcia przez wybrany fiński ośrodek naukowy. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2003 r.
 • A. Republika Francuska
  B. Absolwenci wyższych uczelni, którzy chcą odbyć studia uzupełniające (DEA, DESS, DAA, MBA), władający językiem francuskim.
  C. Stypendium maksymalnie 9-miesięczne; oprócz możliwości studiowania zapewnione jest zakwaterowanie i opieka lekarska.
  D. Dokumenty należy złożyć w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (w języku polskim i francuskim) oraz w Ambasadzie Francji, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa (w języku francuskim - Formulaire de demande de bourse). Konieczne jest potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny, kandydat powinien zapisać się na zajęcia na własny koszt. Wnioski przyjmowane są do 29 lutego 2004 r.
 • A. Republika Francuska
  B. Studenci IV i V roku oraz młodzi pracownicy naukowi pragnący odbyć staże w instytucie badawczym lub wyjątkowo w przedsiębiorstwie francuskim, władający językiem francuskim.
  C. Stypendium badawcze 1-6-miesięczne; oprócz możliwości studiowania zapewnione jest zakwaterowanie i opieka lekarska.
  D. Dokumenty należy złożyć w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (w języku polskim i francuskim) oraz w Ambasadzie Francji (w języku francuskim). Konieczne jest potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny, kandydat powinien zapisać się na zajęcia na własny koszt. Termin składania dokumentów - do 29 lutego 2004 r.
 • A. Republika Francuska
  B. Studenci IV i V roku, doktoranci i absolwenci instytutów filologii romańskiej.
  C. Stypendium badawcze - 1-4-miesięczne; stypendium studyjne - 9-miesięczne dla absolwentów instytutów filologii romańskiej; zapewnione zakwaterowanie i opieka lekarska.
  D. Konieczne jest potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny, dokumenty należy składać w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (w języku polskim i francuskim) oraz w Ambasadzie Francji (w języku francuskim). Termin składania dokumentów mija 29 lutego 2004 r.
 • A. Królestwo Hiszpanii
  B. Studenci ostatniego roku studiów i młodzi pracownicy naukowi poniżej 35. roku życia o dostatecznej znajomości języka hiszpańskiego.
  C. Stypendium 3-9-miesięczne.
  D. Konieczne jest potwierdzenie przyjęcia przez wybraną uczelnię hiszpańską.
 • A. Islamska Republika Iranu
  B. Studenci wyższych lat studiów oraz nauczyciele akademiccy.
  C. Stypendium 10-miesięczne na badania języka perskiego i kultury perskiej.
  D. Przyznaje się sześć stypendiów naukowo-badawczych rocznie.
 • A. Królestwo Niderlandów
  B. Studenci starszych lat studiów oraz pracownicy naukowi poniżej 35. roku życia.
  C. Stypendium 3-10-miesięczne.
  D. Wnioski należy przesłać do Ambasady Królestwa Niderlandów, ul. Chocimska 6, Warszawa, do 1 lutego 2004 r.
 • A. MeksykaŃskie Stany Zjednoczone
  B. Studenci ostatnich lat studiów, którzy obronią się najpóźniej do końca czerwca 2004 r., oraz doktoranci.
  C. Stypendia jednoroczne.
  D. Wymagana jest biegła znajomość języka hiszpańskiego.
 • A. Mongolia
  B. Studenci ostatnich lat i młodzi pracownicy naukowo-dydaktyczni państwowych szkół wyższych.
  C. Stypendium maksymalnie 40-miesięczne.
  D. Stypendia przyznawa-ne są ośmiu osobom rocznie.
 • A. Deutscher Akademischer Austauchdienst - DAAD
  ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa, tel. (0-22) 617-48-47, 616-13-08; [email protected].
  B. Studenci i absolwenci pięcioletnich studiów wszystkich kierunków do 32. roku życia, z dobrą znajomością języka niemieckiego.
  D. Termin składania aplikacji - 14 listopada 2003 r., dokumenty należy złożyć w trzech kompletach (kwestionariusz, życiorys, plan badawczy, listy polecające, zaświadczenie o znajomości języka, świadectwo dojrzałości, kopia dyplomu ukończenia studiów, zaproszenie od niemieckiego nauczyciela akademickiego).
 • A. DAAD
  B. Absolwenci szkół wyższych wszystkich kierunków na studia uzupełniające, władający językiem niemieckim.
  C. Stypendia roczne realizowane od października 2004 r. do lipca 2005 r.
  D. Dokumenty należy składać w 3 kompletach.
 • A. DAAD
  B. Doktorzy poniżej 32. roku życia wszystkich specjalności zatrudnieni w instytutach naukowych, władający językiem niemieckim lub angielskim.
  C. Stypendium 1-6-miesięczne, realizowane między majem 2004 r. a styczniem 2005 r.
  D. Wymagane jest zaproszenie od partnera zagranicznego.
 • A. DAAD
  B. Studenci germanistyki, którzy w czerwcu 2003 r. ukończyli IV semestr, lub doktoranci germanistyki i pokrewnych specjalności poniżej 32. roku życia.
  C. Stypendium 5-miesięczne, realizowane w semestrze zimowym.
  D. Dokumenty należy składać w języku niemieckim w 3 kompletach.
 • A. DAAD
  B. Studenci germanistyki przygotowujący dyplom, którzy nie ukończyli 32. roku życia.
  C. Stypendium 1-3-miesięczne, realizowane od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.
  D. Dokumenty należy składać w 3 kompletach w języku niemieckim.
 • A. Bawarskie Ministerstwo OŚwiaty, WyznaŃ, Nauki i Sztuki
  B. Absolwenci szkół wyższych wszystkich kierunków poniżej 30. roku życia, na stałe mieszkający w Polsce, którzy ukończyli polską szkołę wyższą z wynikiem ponadprzeciętnym, o udokumentowanej znajomości języka niemieckiego.
  C. Stypendium roczne na studia uzupełniające.
  D. Roczna kwota stypendium wypłacanego w 12 ratach wynosi 7440 euro. Jeżeli stypendysta ma współmałżonka, który nie pracuje, i przynajmniej jedno dziecko na utrzymaniu lub jako osoba samotna utrzymuje dziecko, kwota stypendium może być zwiększona do 9360 euro. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2004 r.
 • A. Fundacja Alexandra von Humboldta
  Jean-Paul-Straße 12, D-53173 Bonn, tel. (0-49) 228-833-0, faks (0-49) 228-833-199, www.avh.de.
  B. Doktoranci i doktorzy wszystkich specjalności do 40. roku życia.
  C. Stypendium roczne.
  D. O stypendium można się ubiegać w dowolnym czasie bezpośrednio w fundacji; wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.
 • A. Królestwo Norwegii
  B. Studenci ostatnich lat studiów i pracownicy naukowi poniżej 40. roku życia (w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych, społecznych, humanistycznych i artystycznych) władający językiem angielskim, niemieckim, norweskim.
  C. Stypendium 1-10-miesięczne.
  D. Stypendium przyznawane jest 15 osobom rocznie.
 • A. Republika SŁowacka
  B. Studenci polonistyki, słowacystyki i slawistyki.
  C. Stypendium jednosemestralne.
  D. Stypendium przyznawane 10 osobom rocznie.
 • A. Konfederacja Szwajcarska
  B. Młodzi (urodzeni po 1 stycznia 1969 r.) pracownicy naukowi różnych dziedzin, władający językiem niemieckim lub francuskim, w wyjątkowych wypadkach - angielskim.
  C. Stypendium 9-miesięczne.
  D. Stypendium przyznawane jest czterem osobom rocznie. Kandydaci powinni mieć potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny. Dokumenty należy złożyć do 31 października 2003 r.
Więcej możesz przeczytać w 44/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 44/2003 (1092)

 • Wprost od czytelników2 lis 2003Pomniejszanie mniejszości Nareszcie! Bardzo się cieszę, że w artykule Sławomira Sieradzkiego "Pomniejszanie mniejszości" ("Wprost" nr 42) został przedstawiony obiektywny obraz stosunków polsko-niemieckich. Całkiem...3
 • Na stronie - Gra zespołowa2 lis 2003Czy można wygrać mecz piłki nożnej, gdy część drużyny kopie swoich po kostkach i strzela do własnej bramki?3
 • Peryskop2 lis 2003Spisek psuje złotówkę Od dwóch miesięcy wartość złotego spada. Od początku września (euro - 4,35 zł) nasza waluta bije kolejne rekordy: 4,50 zł (15 IX), 4,60 zł (29 IX), ostatnio (24 X) - 4,70 zł. Co się dzieje? Przecież członkowie...6
 • Dossier2 lis 2003Marek BOROWSKI marszałek Sejmu, poseł SLD "Jest taki dramat komediowy napisany przez angielskiego autora Willy'ego Russela 'Edukacja Rity', dość znany. Zdaje się, że trzeba będzie dopisać drugą część 'Edukacja Anity'" Program I Polskiego...7
 • Poczta2 lis 2003Marsjanie atakują! Zastanawiam się, skąd profesor Ryszard Legutko czerpał dane do swojego artykułu "Marsjanie atakują!" (nr 42). Czy zapoznał się z zawartością Zielonego Manifestu? Czy zna z imienia, nazwiska oraz życiorysu każdego z...9
 • Kadry2 lis 20039
 • M&M2 lis 2003 WYJAŚNIENIE Opowiadał mi wczoraj znajomy krakowiak, że wreszcie mu się zgadza jak z pętelką hetka, bo właśnie się dowiedział od pani Błochowiak kogóż to Lech Wałęsa chciał puścić w skarpetkach.10
 • Playback2 lis 200310
 • Burza na Węgrzech2 lis 2003Nasza publikacja "Węgrzy NATO - nie" ("Wprost" nr 43) w Budapeszcie wywołała prawdziwą burzę.10
 • Z życia koalicji2 lis 2003Dzięki najgorszemu ministrowi Eurazji od czasów paleolitu, czyli Polowi Markowi, od przyszłego roku zapłacimy za benzynę o 15 groszy więcej. Mamy hasło: "Rodacy, podziękujmy Unii Pracy!". Pol co prawda ściemnia, że za te pieniądze...12
 • Z życia opozycji2 lis 2003W parlamencie Europejskim Liga Polskich Rodzin szuka sojuszników wśród zachodnich partii prawicowych. Padło między innymi na brytyjskich konserwatystów. Doszło do sympatycznego spotkanka, na którym pierwsze skrzypce...13
 • Fotoplastykon2 lis 200314
 • Trąd2 lis 2003Policja kontra policyjna mafia16
 • Hipermarket wiary2 lis 2003Polak katolik zachowuje się jak klient supermarketu, który wybiera z półki to, co mu akurat odpowiada24
 • Agresja prawna2 lis 2003Już ponad 30 tys. Niemców żąda zwrotu mienia pozostawionego w Polsce.28
 • Nałęcz - Żydzi, masoni, cykliści2 lis 2003Można się tylko modlić, by Pan Bóg przywrócił rozsądek liderom LPR34
 • Zawracanie gitary - Państwu na ratunek2 lis 2003Opozycja przypuściła zajadły atak na projaśniepaństwową politykę SLD. Wstyd!34
 • Giełda i wektory2 lis 2003Hossa Świat Wycena cala Wysocy są lepiej opłacani niż ich niżsi koledzy - wynika z badań Timothy'ego Judge'a z University of Florida. Wzrost wyższy o cal (2,54 cm) oznacza zwiększenie rocznych dochodów o 789 USD. Judge przyznaje, że taka...36
 • Związkokracja pod trybunał2 lis 2003O 25 procent podnoszą koszty pracy przywileje dla związkowców38
 • Stachanowcy absurdu2 lis 2003Od Ajchlera do Woźniakowskiego, czyli alfabet szkodników gospodarczych.44
 • Portfel strachu2 lis 2003Jak teraz oszczędzać, żeby zarobić50
 • Ekonomista zdrowego rozsądku2 lis 2003Profesor Wacław Wilczyński skończył 80 lat52
 • Załatwione odmownie - Filozof głową bije...2 lis 2003Europa, jaka marzy się marksizującym filozofom, na szczęście nigdy nie powstanie54
 • Supersam2 lis 2003Minijaguar Koncepcyjny model jaguara R-D6 był jedną z gwiazd frankfurckiego salonu samochodowego. Głównie ze względu na tylne drzwi, otwierane do tyłu (tzw. kurołapy), klapę bagażnika uchylaną w bok i niewielkie - jak na jaguara - rozmiary....56
 • Miliard w rozumie2 lis 2003To mit, że Polacy są przede wszystkim humanistami - wynika z Narodowego Testu Inteligencji58
 • Stypendium sukcesu2 lis 2003Przewodnik "Wprost" po zagranicznych stypendiach62
 • Przyczajony Tygrys2 lis 2003Mistrz bez skazy i porażki na koncie jest odczłowieczony, plastikowy - uważa Dariusz Michalczewski68
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Podróże po krainie kuchni2 lis 2003Drogi Przyjacielu! Spędzam właśnie dużo czasu w Katowicach, śpię w pokoiku gościnnym Teatru Śląskiego, a w przerwach między próbami buszuję po mieście. Jest tu co robić - spektakle, koncerty, muzea, wystawy, ale, powiadam ci, na najciekawszą...70
 • Ekran osobisty - Big Rywin2 lis 2003Polemika Anity Błochowiak z Adamem Michnikiem na temat kolorowych skarpetek przejdzie do historii telewizyjnej rozrywki72
 • Amerykański szogun2 lis 2003Jak generał Douglas MacArthur wprowadził w Japonii demokrację74
 • Know-how2 lis 2003Nowa epidemia w Europie? W departamencie Var na południu Francji po raz pierwszy wykryto przeciwciała wirusa Zachodniego Nilu zarówno we krwi człowieka, jak i konia. Tamtejsze służby medyczne ogłosiły alarm epidemiologiczny. Od czterech lat...78
 • Rewolucja w skali mini2 lis 2003Bilion dolarów wart będzie za dziesięć lat rynek nanoproduktów, cieńszych od ludzkiego włosa80
 • Ewa i hormon Adama2 lis 2003Kobiety pragnące zwiększyć popęd seksualny i witalność coraz częściej sięgają po testosteron83
 • Miażdżenie miażdżycy - gdzie się leczyć (2)2 lis 2003Najlepsze w Polsce szpitale kardiochirurgiczne i kardiologiczne oraz urologiczne84
 • Bez granic2 lis 2003Snajper na celowniku W Virginia Beach w stanie Wirginia rozpoczął się proces snajpera mordercy. John Allen Muhammad - jeden z dwóch snajperów, którzy terroryzowali rok temu Waszyngton i okolice stolicy USA - jest oskarżony o...90
 • Demonstracja smoka2 lis 2003Azja niżej pokłoniła się prezydentowi Chin niż prezydentowi USA92
 • Atomowy szantaż ajatollahów2 lis 2003Mosad otrzymał rozkaz przygotowania planów zniszczenia irańskich instalacji jądrowych96
 • Pogranicze morderców2 lis 2003Śledztwo TVN i "Wprost": zagadkowe morderstwa kobiet zdarzają się już wzdłuż całej północnej granicy Meksyku100
 • Menu2 lis 2003Wideo Czarownice z Nowego Jorku "Witaj w wieku bez niewinności", "Miłość i romans istnieją już tylko u gejów" - takie hasła usłyszeli zdumieni Amerykanie oglądający pierwszy odcinek "Seksu w wielkim mieście"....104
 • Blues łgarzy2 lis 2003Dzięki białym Brytyjczykom muzyka czarnych Amerykanów podbiła świat106
 • Czysty brudas2 lis 2003Nawrócony łotr zdobył najważniejszą brytyjską nagrodę literacką110
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego2 lis 2003Ladies Kocham piersi. Bez względu na to, czy są to Pierwsze Piersi Rzeczypospolitej, czy są to piersi Hey do przodu, czy też nie. A jako że podstawowym nośnikiem piersi, o których myślę, jest kobieta, ta płyta jest właśnie płytą kobiet dla...111
 • Gandziolatki2 lis 2003Amfetamina zastąpiła alkohol w roli pożywki literackiej mitologii112
 • Kino Tomasza Raczka2 lis 2003Buffalo Soldiers Reżyseria: Gregor Jordan W rolach głównych: Joaquin Phoenix, Ed Harris, Scott Glenn, Anna Paquin Wielka Brytania/USA/Niemcy 2001 Historia żołnierzy USA stacjonujących w bazach na terenie Niemiec (tuż przed obaleniem muru...113
 • Sława i chała2 lis 2003Teatr Order za szklankę wody Bohumil Hrabal nie pisał sztuk, ale jego proza pełna wyrazistych postaci (śmiesznych i jednocześnie wzruszających) aż prosi się o pokazanie ich w teatrze czy w filmie. Oglądając adaptację opowiadania "Obsługiwałem...114
 • Nowowizja - Fakty i hipotezy2 lis 2003Dobry tytuł to połowa sukcesu. Na przykład czasopismo mogłoby się nazywać "Informacje dla Ciebie", ale lepiej i bardziej międzynarodowo zabrzmi "Fakt you"116
 • Śmiesznoty - Show Adama2 lis 2003Nic dziwnego, że Adam Michnik marzy o własnej telewizji. To prawdziwy showman. W gazetowych tekstach mentorski, niemiłosiernie poprawny politycznie, w rozmowach radiowych męczący wadą wymowy - jedynie na wizji tworzy prawdziwą kreację.116
 • Organ Ludu2 lis 2003TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 44 (57) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 27 października 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Spotkania I sekretarza z ludźmi pracy Ostatnio media i opozycja, powołując się na tzw. sondaże, głoszą, że...117
 • Skibą w mur - Dwa wielkie Gie2 lis 2003Gangsterzy i geje jako bohaterowie mediów mają wielką siłę przyciągania. Ostatnio mocno ciągnie do gejów posła Romana Giertycha118